- - - P/S150 , NHẬP Ý , MÀU TRẮNG - ĐEN , ĐK 2008 .
default logo