- - - P/S150i , nhập Ý , Màu xanh REPSOL , ĐK 2008.
default logo