- - - Sh 150i , nhập ý, màu đen trắng, biển số víp 880.88. SM 109, DK 2012. -
default logo