- - - SHi 150 Ý, ĐK 2010, màu trắng Sport
default logo