- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Trắng - Đen , số máy 111....xe ZIN 99% . -
default logo