- - - SH150i , Việt Nam 2017, xe ZIN Mới chạy 100km.
default logo