- - - SH300i , Màu BẠC , ĐK 2011 , Xe ZIN 99 %.
default logo