- - - SHi 125 Việt Nam, ĐK 2011, màu trắng Sport
default logo