- - - SHi 125 Ý, ĐK 2010 -2011, màu trắng Sport
default logo