- - - SHi 125 Ý, ĐK 2010, màu trắng Sport
default logo