- - - Shi 150 , nhập Ý , ĐK 2015 , Màu ĐEN ,mới chạy 280 km, XE ZIN 99,9 % như xe thùng .
default logo