- - - SHi Mode , Màu Vàng - Nâu , ĐK 10/2014, Xe ZIN 99 %.
default logo