- - - SHi Việt Nam, ĐK 2011, màu trắng Sport
default logo