- - - Spacy , Nhập Ý, Đời 2008, Màu Trắng , xe ZIN .
default logo